اطلاعیه افزایش سنوات

قابل توجه دانشجویان متقاضی افزایش سنوات، ادامه تحصیل و بازگشت به تحصیل از شورای بررسی موارد خاص

به اطلاع میرساند با عنایت به الزام وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری از نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 درخواستهای افزایش سنوات، ادامه تحصیل و بازگشت به تحصیل صرفأ از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) به نشانی portal.saorg.ir قابل بررسی است. لذا خواهشمند است با توجه به نکات زیر درخواستهای خود را در سامانه یاد شده بارگذاری نمایید. موکدأ یادآوری میشود هیچگونه درخواست خارج از سامانه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

نکات مهم در خصوص ثبت درخواست

1. با مراجعه به سایت فوق، نخست از طریق منوی ثبت نام در سامانه سجاد ثبت نام نمایید.

2 .ثبت نام را با بارگذاری اطالعات شخصی و تحصیلی خود تکمیل نمایید. (درصورت هرگونه مشکل به راهنمای استفاده از سامانه مراجعه و یا با پشتیبانی آن ارتباط برقرار کنید.)

3 .از منوی خدمات و زیر منوی اداره کل امور دانشجویان داخل بخش کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل درخواست خود را ثبت نمایید.

4 .در قسمت بارگذاری مستندات شرایط خاص در صورت انتخاب سایر موارد خاص، مشکالت خاص خود را مشروح در نامه ای خطاب به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه نوشته و تصویر آن را در قسمت ذکر شده پیوست نمایید.

5 .درخواست شما پس از بررسی اولیه توسط کارشناس آموزش دانشگاه به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع خواهد شد و نهایتا نتیجه در همان سامانه قابل مشاهده است.

6 .شما می توانید با ورود به کارتابل خود در سامانه سجاد و وارد نمودن کد پیگیری از وضعیت درخواست خود مطلع شوید.

7 .با عنایت به جلسات محدود شورای بررسی موارد خاص، الزم است حداقل 3 ماه پیش از اتمام سنوات تحصیلی، درخواست خود را در سامانه بارگذاری نمایید تا در فرصت مناسب رأی آن شورا در اختیار شما قرار گیرد. بدیهی است تبعات ناشی از تاخیر در اقدام به عهده دانشجوخواهد بود.

8 .درخواست شما در صورت عدم امکان تصمیم گیری در شورای بررسی موارد خاص دانشگاه، به شورای بررسی موارد خاص استانی/مرکزی ارجاع می شود که پرونده در هر مرحله جهت واریز وجه به کارتابل شما برگشت میشود و پس از پرداخت به صورت خودکار به شورای مزبور ارجاع می شود، لذا با پیگیری به موقع از ارجاع پرونده به شورای مورد نظر و اخذ رای اطمینان حاصل نمایید.

9 .در مقاطع تحصیالت تکمیلی جهت ثبت درخواست افزایش سنوات و یا اجازه دفاع از رساله، نظر استاد راهنما مبنی بر پیشرفت پایان نامه، زمان مورد نیاز جهت دفاع و همچنین دالیل وقفه را در فرم ب اخذ نموده و همراه درخواستتان پیوست نمایید.