تفاهم نامه ها و قرارداد ها

همکاری های علمی و بین المللی

UPM مالزی


UKM مالزی


WARVIK انگلستان


SHEFFIELDانگلستان


EUA ارمنستان


Khazar جمهوری آذربایجان


MALARDALEN سوئد


IMC  و Modul اتریش

UCW کانادا

 • همکاری با موسسه دهخدا
 • همکاری با سفارتخانه های مقیم در ایران از جمله:
 • سفارت تاجیکستان
 • سفارت فرانسه
 • سفارت فرانسه
 • سفارت اتریش
 • سفارت عراق
 • سفارت افغانستان
 • سفارت نپال
 • سفارت قطر
 • همکاری با دانشگاه های برجسته داخلی از جمله صنعتی شریف، تهران و...
 • عضویت در شبکه جهان اسلام