معرفی اداره

دانشگاه علم و فرهنگ مجوز جذب دانشجوی خارجی خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ کرده و هم اکنون دانشجویانی از کشورهای ترکیه، تاجیکستان، عراق، افغانستان و... در کالج بین الملل این دانشگاه مشغول تحصیل هستند. کالج بین الملل دانشگاه با رویکرد "انتقال دانش تعاملی و اشتغال دانش بنیان به عنوان سبزترین مسیر توسعه جهانی" برنامه های متعددی را با همکاری دانشگاه های معتبر و اساتید خارجی و داخلی در قالب برگزاری دوره هایی مشترک آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت، مشارکت درقالب فاندهای بین المللی، برگزاری رویداد های علمی و فرهنگی و برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی برای دانشجویان خارجی پیش بینی، برنامه ریزی و اجرا می کند.

این کالج در تمامی رشته های دایر دانشگاه در مقاطع مختلف دانشجو جذب می نماید.

سامانه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه علم و فرهنگ در لینک زیر قابل دسترس می باشد.

http://admission.usc.ac.ir