بورسیه های تحصیلی

  • اختصاص ۵۰ درصد بورسیه شهریه به متقاضیان کشورهای فارسی زبان