اعضای هیات علمی بین الملل وابسته

دکتر میترا آرامی

رشته تحصیلی: گردشگری
ایمیل: mitra.arami@pardis.eu

دکتر فرنوش باقری

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
دانشگاه: University Canada Western (UCW)
ایمیل: bagheri@usc.ac.ir

دکتر محمدرضا بیک زاده

رشته تحصیلی: هوش مصنوعی
دانشگاه: Essex University

دکتر ایمان حاجی رسولی ها

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه
دانشگاه: The University of Sheffield
ایمیل: i.hajirasouliha@shefield.ac.uk
i.hajirasouliha@usc.ac.ir

دکتر محسن شریف پور

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
دانشگاه: University of Pretoria
ایمیل: mohsen.sharifpur@up.ac.za

دکتر علی قرقی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - نظریه های بازی های کامپیوتری
دانشگاه: Cardiff University
ایمیل: alighoroghi@gmail.com

دکتر محمدحسین مبینی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران
دانشگاه: ANU University
ایمیل: mhm_mobini@yahoo.com

پروفسور محمود مقومی

رشته تحصیلی: مهندسی برق
دانشگاه: University Malaya (UM)
ایمیل: mahmoud@um.edu.my

دکتر صدیقه مقومی

رشته تحصیلی: گردشگری
دانشگاه: University malaya (UM)
ایمیل: sedigheh@um.edu.my